Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer

Website

Het copyright op de teksten en afbeeldingen op deze site ligt bij de UPPP, die de informatie met veel zorg heeft samengesteld.
Dat betekent dat iedere bezoeker deze informatie voor eigen gebruik mag gebruiken en uitprinten. Het openbaar maken of verspreiden hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de UPPP. Mail hiervoor naar: [email protected]

UPPP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site of de sites waarnaar van www.uppp.nl wordt gelinkt. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Mail

Alle door  UPPP verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door de UPPP, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen.

Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen.

De UPPP is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Privacybeleid UPPP

Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Verstrekking van gegevens aan derden – zoals gemeenten of zorgverzekeraar – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) onder meer de volgende persoonsgegevens van het kind/jeugdige en ouders/verzorgers vragen (zie voor een nadere concretisering het aanmeldformulier):

 • Naam (voornaam, achternaam, tussenvoegsel);
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -land;
 • BSN-nummer;
 • Burgerlijke staat;
 • Opleiding / beroep;
 • Woonsituatie;
 • Gezondheid;
 • Huisarts;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het aanmeldformulier, in correspondentie, telefonisch of in gesprekken
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Uw persoonsgegevens worden door Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • In het geval van door Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) gegenereerde gegevens die direct verband houden met de zorg en ondersteuning aan de cliënt is de wettelijk bewaartermijn van 15 jaar van toepassing.
Dossier en rapportage

Ten tijde van de psychologische hulpverlening wordt er een dossier bijgehouden met alle behandelgegevens. Als er een psychologisch onderzoek is verricht, worden de bevindingen weergegeven in een psychologisch onderzoeksrapport dat samen met ouders/cliënt zal worden doorgenomen. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn of aanvulling behoeven, heeft u recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzingen te laten aanbrengen.

Als u inzage wenst in het dossier, dan dient u dit bij de praktijk kenbaar te maken. Willen anderen dan de cliënt of wettelijke vertegenwoordigers het dossier bekijken, dan hebben zij uw toestemming nodig.

Voor meer informatie over uw rechten en plichten m.b.t. dossiervoering en rapportage, wordt verwijzen naar de site van de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen, het NIP; www.psynip.nl.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

 • Het verzorgen van een elektronisch patiënten dossier (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van E-health ondersteuning
 • Verstrekking van gegevens aan derden – zoals gemeenten of zorgverzekeraar – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijk vastgestelde bewaartermijn bedraagt hiervoor 15 jaar. Hierna zal het dossier vernietigd worden. U kunt schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wetgeving.

Eigendom

Uw dossier is en blijft eigendom van Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP). U mag het dossier dus niet meenemen, maar u mag er op eigen kosten wel stukken uit kopiëren. U dient dit verzoek schriftelijk kenbaar te maken.

Kwaliteit

M.i.v  1-1-2017 heeft Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt het kwaliteitsstatuut opvragen via [email protected];

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Communicatie met o.a. verwijzers gebeurt via een beveiligde verbinding (Zorgmail);
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wij streven naar een klantgerichte en transparante manier van werken. Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent of een klacht heeft van inhoudelijke aard, is uw behandelaar het eerste aanspreekpunt. Komt u daar samen niet uit, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de beroepsverenigingen waarbij Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP) is aangesloten of bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg BIG. De gegevens van de beroepsverenigingen en het tuchtcollege zijn terug te vinden op onze website; www.uppp.nl.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP)
Nieuwegracht 58
3512 LT Utrecht
Tel: 030-2367535
www.uppp.nl
[email protected]

Contactformulieren
Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.